เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15

Mae Moh Festival

22 - 24 พฤศจิกายน 2562

ณ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

กฟผ.มุ่งมั่นดำเนินภารกิจโดยให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งการดูแลคุณภาพชีวิตตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่ กฟผ.แม่เมาะสามารถควบคุมคุณภาพอากาศและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดและมีการติดตามตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้พื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองลิกไนต์และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ของประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จัดเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ คือ งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ สำหรับปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวความคิด
"GREENOVATION IN THE PARK"

นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินดาราระดับซุปตาร์เมืองไทย ธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดลำปาง และรับรู้ภารกิจ กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2562